Voda z veřejného vodovodu

Kvalita vody a co ji znečišťuje

 

Cílem úpravy vody

je dosažení takových kvalitativních parametrů upravené vody, aby byly splněny požadavky na kvalitu vody z hlediska jejího dalšího použití.

Nákup vody

V naší zemi je realizován z 80% od vodáren, zbytek tvoří vlastní zásobování, které do budoucna bude narůstat z důvodů razatního zdražování vody od dodavatelů.

Ošetření vody

Nejdůležitějším krokem v úpravě vody je zničení potenciálně škodlivých mikroorganismů – z toho důvodu se do vody přidává chlor a jiná dezinfekční činidla, která zlikvidují ve vodě téměř vše živé. Chlór je chemicky velmi nestabilní látka, reaguje ve vodě s organickými sloučeninami a tvoří velmi nebezpečné chemikálie – tzv. trihalometany (THM). Bylo prokázáno, že tyto látky mají mutagenní a karcinogenní účinky (u lidí může dojít k vrozeným defektům, vzniku nádorových onemocnění močového traktu, tlustého střeva, jater apod). I přes intenzívní používání dezinfekčních činidel se může stát, že ve vodě zůstanou někteří nebezpeční paraziti, jako jsou prvoci Cryptosporidium, Lamblie aj.

Přeprava vody

z vodárny až do vodovodního kohoutku v naší domácnosti je trasou, kdy se do vody  dostávají různé kontaminanty,  většinou ze starého vodovodního potrubí – rez, písek, olovo z trubek nebo pájených spojů apod.


 

Zdroje pro úpravu vody

Kvalita podzemní a povrchové vody

se diametrálně liší, jak z hlediska upravitelnosti, tak i z hlediska znečišťujících látek které může obsahovat. Proto není dobré zaměňovat úpravy povrchových a podzemních vod. Některé části úpravy vody jsou sice stejné ( např. desinfekce), ale většinou se odlišují.

Rozdíl mezi povrchovými a podzemními  vodami

U povrchových vod převažuje především obsah koloidních disperzí a organických látek, u podzemních vod je často problémem velká tvrdost vody, obsah agresivního oxidu uhličitého, Fe, Mn, radonu apod.

Hlavními  znečišťujícími  látkami

v povrchových vodách jsou makromolekulární organické látky (humáty) a koloidní nebo hruběji dispergované nerozpuštěné látky (jíly, křemičitany,..). Proces úpravy povrchových vod je tedy zaměřen hlavně na odstranění těchto látek. Uvedené látky nelze z vody odstranit běžnými mechanickými procesy jako jsou filtrace nebo sedimentace.  Díky svým fyzikálně – chemickým vlastnostem jsou proti těmto metodám stabilizovány ( nemohou se většinou shlukovat). Pro jejich odstranění je třeba použít další technologie.

Úprava povrchových vod

je chemicky mnohem náročnější než úprava vod z podzemních zdrojů. Vyžaduje mnohem více chemikálií (může jít až o desítky druhů ).

Úprava podzemních vod

je ekonomičtější, problematika bývá především ve velké tvrdosti vody, limitech dusičnanů, železa a pod..


 

Výběr vhodné filtrace na úpravu vody z vodovodního řádu pro pitné účely

Technologie

pro úpravu vody byly v  minulosti poměrně na velmi nízké úrovni.V dnešní době je možné upravovat vodu již technologiemi začínající u stolních filtrů, které dokáží např.účinně odchlorovat vodu. Kdo chce jít s úpravou  vody ještě dál, nabízíme v tomto ohledu řešení pomocí domácích úpraven s  velmi vysokou účinností, která je nastavitelná od 50 – 98% odstranění všech látek, které vodu kontaminují. Příkladem jsou těžké kovy, velká tvrdost vody, železo, dusičnany a jiné látky které nelze uhlíkovou filtrací odstranit. Tyto druhy úpravy můžeme použít nejen k doúpravě vody z vod. řadu, ale především vody ze studní kopaných a vrtaných.


Jednoduchá filtrace vody – stolní a kuchyňské filtry

  • skládající se z 1. – 3. stupnů (uhlíková) k úpravě vody vodovodního  řadu může být za určitých okolností dostačující.
  • Tato filtrace neodstraňuje tvrdost vody, dusičnany, těžké kovy apod. Pro tyto a jiné  látky  je tato filtrace nefunkční. Přo použití této filtrace vody z vlastnich zdrojů je zapotřebí v každém případě udělat rozbor vody, a po rozboru lépe nasazení doporučujeme konzulovat postup s naší firmou. V případě možného použití je velmi doporučující použít UV lampu k bakterialnímu ošetření. Neváhejte nás proto kontaktovat, rádi Vám poradíme.

bližší informace k této filtraci naleznete na – uhlíková filtrace

odkaz na zařízení s uhlíkovou filtrací


Složitější vícestupňová filtrace vody-odstraňování  nadměrné tvrdosti vody, železa,manganu, těžké kovy, arzen, pesticidy, herbicidy, radonu, chlóru…

  • skládající se (min. 5 stupnů) je velmi vhodná k úpravě vody jak z vod. řádu tak i pro vodu z vlastních zdojů. Tato dokonalejší úprava vody je na fyzikálním principu (bez chemického ošetření) pomocí molekulární technologie na bázi reverzní osmózy, nebo nanofiltrace.Tato technologie je v celém světě na obrovském vzestupu.Tuto technologií využívají i naše úpravny pro domácí i komerčni užití.
  • tato filtrace odstraňuje tvrdost vody,dusičnany, železo, těžké kovy apod. v
    účinnosti  od cca 50% (nanofiltrace) až do 98% u reverzní osmózy.

bližší informace k této filtraci naleznete na  – nanofiltrace , reverzní osmóza .

Odkaz na zařízení s nanofiltrací…

Odkaz na zařízení s reverzní osmózou…

 


Úpravny vody pro domácnost  malého výkonu s technoligií reverzní osmóza-nanofiltrace pro připojení na vodovodní řád a studnu se skládají z:

1. Stupeň – sedimentační filtr(textilní vložka) za účelem odstranit mechanické nečistoty do velikosti 1 – 5 mikron – rez,písek aj.

2. Stupeń – filtrace přes vrstvu aktivního uhlí( granulát) za účelem odstranění chlóru, organických látek,pachy a zabarvení

3. Stupeń – filtrace přes vrstvu aktivního uhlí(monoblok) – kvůli vysoké těsnosti odstraňuje další chemické látky z vody a zvyšuje dále účinnost filtrace

4. Stupeň – modul pro membránu (molekulární technologie) – tvořená  membránou reverzní osmózy nebo membránou s nanofiltrací( RO s účinností až 98 %,NF s účinností  cca 50-60%).

5.Stupeň – uhlíková filtrace – chuťová doúprava vody

6.Stupeň – volitelný stupeň -reminalizace s dodáním minerálů Ca + Mg, nebo jenom vápníku přes speciální patrony

  • Pro správné navržení systému na úpravu vody Vám nabízíme odbornou pomoc, aby řešení bylo co nejvhodnější, protože voda má v různých lokalitách různou kvalitu a potřeby se tudíž velmi různí.

Příklad úpravy vody pomocí 3. až 5. stupňové úpravy vody:

 

Typ: FT - LINE – dvoustupňový filtrační systém (příklad)

Odkaz na kuchyňskou filtraci…  

ft-line